Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό ΣυμβούλιοΤο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας ασκεί τη ∆ιοίκηση – ∆ιαχείριση - Εκπροσώπηση της εταιρίας και µεριµνά για την υλοποίηση των στόχων της, κατ΄ εντολή της Γενικής Συνέλευσης των ιδρυτικών µελών.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι πενταµέλές και τα µέλη του προέρχονται πάντοτε από τα µέλη της εταιρίας, εκλεγόµενα κάθε φορά κατόπιν ψηφοφορίας µεταξύ των ιδρυτικών µελών και µε απλή πλειοψηφία (50%+1).

Επί των σκοπών της υλοποίησης του έργου της, το ∆.Σ. συνεδριάζει τακτικά άπαξ του τριµήνου ή και εκτάκτως κατά περίπτωση, µετά από πρόσκληση του Προέδρου.